سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

غم نامه طنز

جمعه 87/1/16 2:19 عصر| حکمت ها و لطیفه ها | دیدگاه

ماه هاست که دیگر عمران صلاحی شعر نمی گوید! سید علی میر فتاح غم نامه می نویسد و گل آقای ایران از شر زندگان بی خرد به دنیای مردگان سفر کرده؛ دیگر طنز سیاه و سفید طرفداری ندارد؛ ابراهیم نبوی طنز رنگی می نویسد, طنز به رنگ اجتماع!

 دیگر ستون پنجم خواننده ندارد, ابراهیم زیدآبادی فراموش شده, روزنامه ها رنگی شدند و تلوزیون های رنگی آمد و مردم رنگی شدند و خرد مردم نیز رنگی شد!
دیگر طنز شیخ سعدی لطفی ندارد, کسی به ایرج میرزا نمی خندد,ابولقاسم حالت اسمی است که در زبان ها نمی چرخد؛ جمال زاده را تنها در کتاب های ادبیات دبیرستان باید یافت. ادامه مطلب...