سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

ای ایرانی فردا رای سبز تو پای صندوق جوانه خواهد زد

پنج شنبه 88/3/21 6:10 عصر| | دیدگاه

این اشعار در آستانه انتخابات سبز با اندکی تصرف و اضافاتی از بنده تقدیم به هواداران راستی و متانت (میرحسین موسوی) می شود امید ان است که این نهال سبز با رای ما در روز جمعه آبیاری و درختی تنومند و مقاوم برای آینده سبز همه ما ایرانیان غیور و میهن پرست تبدیل شود


ایران از ارم امروز نشانی دارد            انتخابات (سبز) در آن جریانی دارد

این ارم از میرحسین یادگاری دارد         آخر انتخابات رای سبز ما نهالی دارد

                    --------------------------------------------

آن که قدر میرحسین بشناسد                زجفاهای خصم نهراسد