سفارش تبلیغ
صبا
اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات

پیدایش پول های خاکستری در ایران فراهم تر از انواع درآمدهای غیر ق

پنج شنبه 87/1/15 9:13 عصر| اقتصاد | دیدگاه

پول خاکستری، پولی است که از کانال های زیر زمینی و پنهانی به دور از چشم ماموران حکومتی بدست می آید و به اظهار کارشناسان اقتصادی چون در ایران، دولت سازمان دهنده منافع اقتصادی است بستر برای ایجاد این پول میسر است.
پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های محرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
ادامه مطلب...